Hello, World! 大家好!我叫做陽一Youichi🦊 喺一隻獸人狐狸 我並沒有兇狠狡猾嘅一面
只有單純想同大家一齊分享喜悅嘅心~ 🧡 我鍾意打機🎮同唱歌🎤為咗可以同我嘅朋友仔見面同互動
我會利用直播嘅方式同大家一齊享受快樂嘅時光! 但作為已經踏入社會嘅社畜 雖然我哋見面嘅時間唔多
但我仍會盡量抽時間 為我嘅朋友仔製作唔同嘅遊戲同唱歌影片 等大家記得我、掛住我🥺
希望睇到呢嗰自介嘅你 會願意成為我嘅「朋友仔」同我一齊分享喜悅啦! 

【頻道傳送門】
YouTube: https://youtube.com/@youichi_vtu3e
Twitch: https://twitch.tv/youichi_vtu3e